TIETOSUOJASELOSTE 14.9.2020

Rekisterin pitäjän tiedot
Lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito

Wörtti Oy

Y-tunnus: 3118994-2
Haaparinne 4,
44150 Äänekoski
0505521717
harri@wortti.net

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Harri Lahtinen
0505521717
harri@wortti.net
Haaparinne 4,
44150 Äänekoski

Rekisterin nimi

Sosiaalialan asiakastietojärjestelmä, Nappula (lastensuojelu)

Henkilötietojen käsittely ja tarkoitus

Sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

Perusteet:

 • Lastensuojelulaki (417/2007)
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista(812/2000)
 • Rekisteröinnin tarkoituksena on yksilöidä asiakkaat, dokumentoida asiakkaan tuen tarve, suunnittelu
  ja toteutus.

Rekisterin tietosisältö

Asiakastiedot:

 • Sukunimi
 • Etunimi
 • Henkilötunnus
 • Yhteystiedot
 • Huoltajatiedot
 • Hoito- ja kasvatussuunnitelma
 • Raporttikirjaukset
 • Rajoitustoimenpiteet
 • Puhelinsoitot
 • Raporttiyhteenveto
 • Lääkitys

 

Kaikki tiedot ovat salassa pidettäviä.

 • Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § (621/1999)
 • Henkilötietolaki 11 § (523/1999)
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 14 ja 15 §(812/2000)

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas itse, hänen läheisensä/ edunvalvojansa tai sijoittavan kunnan viranomaiset. Koulu/oppilaitos, terveydenhuolto ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelun tuottajat.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Lapsen/nuoren sijoituksen päättymisen jälkeen kaikki rekisteröity tieto luovutetaan sijoittaneelle
kunnalle lapsen asiaa hoitaneelle sosiaalityöntekijälle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA;n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto on toimistossa lukitussa kaapissa, arkistoituna.
ATK:lla käsiteltävät tiedot:

 • Asiakastietojärjestelmää käyttävä kasvatushenkilökunta
 • Käyttöoikeudet on määritelty tehtävän mukaisesti. Järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisella tunnuksella ja salasanalla, jolloin jää käyttäjäkohtaiset tiedot asiakastasolla järjestelmän lokitietoihin. Rekisterin sisältävä palvelin on suojattu palomuuri- ja varmennetekniikoin. Tiedonsiirron päätepisteet autentikoivat toisensa vahvasti ja siirrettävä tieto salakirjoitetaan.

Tarkastusoikeus

Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26 §: Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.
Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §: Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä omaaloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Kasvatushenkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä

Tietosuojaseloste on laadittu Äänekoskella 14.9.2020